6337.”ข้าชื่อ สุพรรณกัลยา”

“ข้าชื่อ สุพรรณกัลยา ข้าเกิดวันเสาร์ ปีมะเส็ง 2098 เป็นลูกสาวของพระมหาธรรมราชา มีน้องชายสองคน คือ เจ้าดำ เจ้าขาว เมื่อแพ้ศึก ข้ากับน้องชาย พร้อมด้วยเจ้าเหนือหัวคือพระมหินทราธิราช แต่ท่านมาถึงเกตทูเบิน เมืองมนต์ (มอญ) ท่านเสียชีวิตลง เขาจึงสั่งให้พ่อของข้า เป็นมหาอุปราช เป็นผู้ครองราช

Read more

6336.”จริงหรือเปล่าเพคะที่มีคนเขาว่า ท่านอาจารย์ฝั้นบอกกับคนอื่นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือรัชกาลที่ 4 มาเกิด”

(ทูลถาม) “จริงหรือเปล่าเพคะที่มีคนเขาว่า ท่านอาจารย์ฝั้นบอกกับคนอื่นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือรัชกาลที่ 4 มาเกิด” ทรงตอบว่า …… พระราชกระแสครั้งประวัติศาสตร์ของพระราชินี ทรงเล่าเรื่อง เกี่ยวกับ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อ 16.30 น. วันที่ 28

Read more

6335.เมื่อญี่ปุ่นขึ้นเมืองประจวบ ไม่ใช่ทหารก็ต้องสู้

เมื่อญี่ปุ่นขึ้นเมืองประจวบ ไม่ใช่ทหารก็ต้องสู้ ประจวบคีรีขันธ์ หรือเมืองเกาะหลัก เมื่อปี ๒๔๘๔ (1941) คือเมืองเล็ก สงบเงียบอยู่ริมชายทะเล ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ราบแคบ ๆ ตามแนวฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ลงสู่ทิศตะวันออก ด้านอ่าวไทย เฉพาะตัวเมืองมีอ่าวย่อยที่สำคัญคืออ่าวประจวบ เป็นแนวที่ตั้งตัวเมือง มีบ้านเรือนร้านค้า

Read more

6333.”พระราชยานพุดตานทอง”

“พระราชยานพุดตานทอง” พระราชยานพุดตานทอง เป็นพระที่นั่งสำหรับประทับหย่อนพระบาทแบบเก้าอี้เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับห้อยพระบาท ทำด้วยไม้สักแกะสลักลายหุ้มทองทั้งองค์ เหนือพระแท่นเป็นที่ประทับ มีพนักสามด้าน และมีกระดานพิงอยู่เบื้องหลัง ด้านนอกพนักมีใบปรือประกอบอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา และประดับกระจังใบเทศเล็กๆ เรียงเฉพาะด้านนอกใบปรือ จากนั้นจึงเป็นบัวคุ่ม ชั้นต่ำลงเป็นท้องไม้เว้าเข้าด้านใน ประดับด้วยเทพนมและครุฑแบก ๒ ชั้น แกะสลักปิดทองโดยรอบ ถัดลงมาเป็นชั้นหน้ากระดานชั้นแรกแกะเป็นลายลูกฟักก้ามปู บนหน้ากระดานเป็นลายกระจังเจิมเรียงไปตลอด ท้องไม้ชั้นสองมีลวดลายเหมือนท้องไม้ชั้นแรก ต่อด้วยชั้นหน้ากระดานชั้นสองที่มีลวดลายประดับเหมือนหน้ากระดานชั้นแรก

Read more

6334.การสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ปืพุทธศักราช ๒๔๔๒ โปรดให้ ออก แบบพระอุโบสถตกแต่งไว้ด้วยหินอ่อนงดงามวิจิตร จำเป็นต้องแสวงหาพระประธานที่มีความทัดเทียมกัน พระองค์มีความประสงค์อัญเชิญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุไปประดิษฐานเป็นพระประธานวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร จึงมีกระแสรับสั่งให้ สมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก ไปหาพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาประดิษฐานแทนพระพุทธชินราช สมุหเทศาภิบาลฯ ทราบว่าหลวงพ่อเพชรมีความงาม จึงสั่งให้เจ้าเมืองพิจิตรเตรียมอัญเชิญหลวงพ่อเพชรมาเมืองพิษณุโลก ประชาชนชาวพิจิตรทราบข่าวจึงอัญเชิญหลวงพ่อเพชรจากเมืองพิจิตรเก่า (วัดนครชุม) ไปซ่อนที่ต่างๆ สุดท้ายก็ถูกค้นพบแล้วนำมาประดิษฐานไว้เมืองพิจิตรใหม่

Read more

2341.เรื่องของคู่ครอง บุพเพสันนิวาส กรรมที่หลายคนยินดีรับ

เรื่องของคู่ครอง บุพเพสันนิวาส กรรมที่หลายคนยินดีรับ คำถามที่ว่าทุกคนต้องมีคู่หรือไม่คำตอบตรงๆคือ ไม่จำเป็น ถ้าจะถามแล้วควรมีหรือไม่คำตอบคือ แล้วแต่จุดมุ่งหมาย บุคคลที่อยู่ในระดับสูงของวิวัฒนาการแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์พิเศษจำนวนมาก ที่ไม่มีคู่ชีวิต เช่น พระสารีบุตร พระโมคัลลานะ พระกัจจายนะ พระรัฐปาลและพระราหุล เป็นต้น แต่บุคคลเหล่านี้จะมีคู่ธรรมแทน เช่นพระสารีบุตร เป็นคู่ธรรมกับพระโมคคัลลานะ จะเกิดด้วยกันเกือบทุกชาติ

Read more

6332.เพราะนกกระทุงข้ามน้ำ พระยาสระบุรีจึงเสียหัว สงครามเก้าทัพ

เพราะนกกระทุงข้ามน้ำ พระยาสระบุรีจึงเสียหัว เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ได้รับชัยชนะที่เมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีในคราวสงครามเก้าทัพนั้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดให้พระยาเทพสุดาวดี เจ้ากรม ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ถือท้องตรารับสั่ง ขึ้นไปถึงกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) นั้นได้ชัยชนะต่อข้าศึกแล้ว ถ้าแม้นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทำราชการสงครามทางฝ่ายหัวเมืองเหนือไม่สำเร็จ “พระเศียรก็จะมิได้คงอยู่กับพระกายเป็นแท้”

Read more

6331.พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็น ๑ ใน ๕ ของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์อันประกอบไปด้วย พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ๑พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๑ และวาลวิชนี ในข้อนี้รวมฉลองพระบาทเชิงงอนด้วย ๑ พระมหาพิชัยมงกุฎ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ สูง

Read more

6330.ใบมะตูม และศาสนาพราหมณ์ในไทย

ใบมะตูม ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยมีมาแต่โบราณกาลจนถึงสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวไทยจึงเคารพนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ งานพิธีบางอย่างที่ชาวไทยประกอบขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ควบคู่กันไปตามที่ตนเคารพยึดมั่นอยู่ จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงามมาถึงปัจจุบันนี้ สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเป็นพุทธมามกะและทรงเคารพนับถือศาสนาพราหมณ์ตามบูรพราชประเพณี ในพิธีต่าง ๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบขึ้นนั้น บางพิธีมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ตามควรแก่กาละ ใบมะตูมเป็นพฤกษชาติ ลักษณะใบเล็กมน ปลายเรียวแหลมอ่อนนุ่มมีก้านใบเรียงติดกันเป็นรูปสามแฉก ในก้านหนึ่งมี ๓

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ