2588.ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รักษาพระพุทธเจ้า ทุกโรค หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

เรื่อง.*ท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ รักษาพระพุทธเจ้า ทุกโรค* *หลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ~หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าให้ฟัง* …” เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในตอนนั้น ก็มีท่านผู้หนึ่งที่เราได้ยินชื่อกันอยู่เสมอ คือ “ท่านหมอโกมารภัจจ์” ~ ซึ่งเป็นหมอสำคัญ ขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ คอยรักษาโรค และก็เป็นหมอที่มีความรู้เป็นพิเศษจริง การไปศึกษาของท่านนั้นปรากฏว่า.. ไปศึกษาวิชาเวชศาสตร์ มีความฉลาดสามารถมาก

Read more

2584.พระคาถา ยอดธรรม ยอดคาถา มีอานิสงค์มากปิดอบายภูมิ หลวงพ่อดาบส

ยอดธรรม ยอดคาถา​ เวลาจะภาวนา ให้ว่ายอดธรรม ยอดคาถานี้ก่อนถ้าหลายคนว่าพร้อมกัน​ (ยะโขธัมมัง วรังตัสสะ เยชะนาเต ชะนาวะรัง โกจิตตังสัง ขะตังมุตโต เอโสปาระโม ทุกขังขะโย)​ ยะโขธัมมัง ธรรมใดแล, เป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึง, ไม่มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, เป็นธรรมกวมทั่ว(คงที่), ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันจักพึงติดต้อง,

Read more

6325.ฤกษ์ดีของพระพุทธเจ้า

ฤกษ์ดีของพระพุทธเจ้า ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถีในโกศลรัฐได้มีบุคคลผู้หนึ่งในชนบทสู่ขอธิดาของตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีให้แก่บุตรของตนตกลงกันกำหนดวันประกอบพิธีมงคลเรียบร้อยแล้วต่อมาเขาได้ถามอาชีวก (นักบวชจำพวกหนึ่ง) ผู้เป็นที่นับถือของตนว่าวันนั้นฤกษ์ดีหรือไม่ อาชีวกโกรธว่าไม่ถามตนเสียก่อน กำหนดวันกันแล้วมาถามภายหลังจึงกล่าวว่า วันนั้นฤกษ์ไม่ดี อย่าทำมงคล ถ้าทำจะเกิดมหาวินาศพวกเขาก็พากันเชื่อ เมื่อถึงวันนัดก็ไม่ไปเพราะกลัวจะเกิดมหาวินาศ ส่วนทางฝ่ายหญิงซึ่งได้เตรียมการมงคลทั้งปวงไว้แล้วรออยู่ไม่เห็นฝ่ายชายมาก็พากันโกรธเพราะได้ตกลงวันกันไว้ได้ตระเตรียมสิ่งทั้งปวงสิ้นเปลืองไปเป็นอันมาก ทั้งเป็นการเสียหน้าแก่ฝ่ายหญิงจึงได้ยกธิดาให้แก่ชายในตระกูลอื่นซึ่งเป็นผู้ขอรับแทนได้ประกอบพิธีมงคลตามที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยไปในวันนั้นเอง ครั้นวันรุ่งขึ้น พวกฝ่ายชายที่สู่ขอไว้ก่อนจึงพากันไปก็ถูกพวกฝ่ายหญิงด่าว่าขับไล่ให้กลับ พวกฝ่ายชายก็โต้ตอบเกิดวิวาทกันขึ้นแต่ก็ไมไ่ด้หญิงเพราะเขายกให้คนอื่นไปแล้ว ต้องพากันกลับ ข่าวเรื่องอาชีวกนั้นทำการทำนายทายทักเป็นอันตรายแก่การมงคลปรากฏไปทั่วนครจนทราบถึงหมู่ภิกษุ พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบจากหมู่ภิกษุก็ได้ตรัสเล่าเรื่องทำนองเดียวกันที่เกิดเพราะถือฤกษ์ยามผิดๆ ในอดีตกาลแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสประทานโอวาทแปลความว่า“ประโยชน์ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวถือฤกษ์อยู่ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์

Read more

6324.ยมกปาฏิหาริย์ อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ

ยมกปาฏิหาริย์ อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ มีเหตุการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน คือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปราบทิฏฐิพวกเดียรถีย์ ภายใต้ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์ หลังจากออกรับบิณฑบาตที่เมืองสาวัตถี ในพรรษาที่ ๗ หลังตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นระยะเวลากว่า ๒,๕๙๖ ปีแล้วหลังเหตุการณ์แสดงยมกปาฏิหาริย์ในครั้งนั้น เมื่อครั้งที่ พระปิณโฑลภารทวาชะ

Read more

2574.ภาพหาชมยาก สมเด็จพระเทพกราบนมัสการ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

ภาพหาชมยากครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระยศในขณะนั้นกราบนมัสการหลวงพ่อแดง ณ วัดเขาบันไดอิฐในวันที่ 1 มิถุนายน 2515 พระองค์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ แอพเกจิ

Read more

6323.ทำไมเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีฤทธิ์

เป็นอรหันต์แต่ไม่มีฤทธิ์ ปัญหา ภิกษุที่ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วจะต้องมีฤทธิ์ สามารถกระทำปาฏิหาริย์ได้ทั้งนั้นหรือ? คำตอบ ไม่ได้เสมอไป ตามเรื่องสุสิมสูตรว่าเมื่อพระสุสิมะได้ยิน ภิกษุหลายรูป ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์จึงเข้าไปหาแล้วก็ถามว่า ท่านเหล่านั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ไหม มีหูทิพย์ตาทิพย์ไหม เมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าแสดงฤทธิ์ก็ไม่ได้ มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็ไม่ได้ พระสุสิมะ จึงแสดงความประหลาดใจว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ท่านเหล่านั้นตอบว่า ท่านหลุดพ้นได้ด้วยปัญญา เป็นพระอรหันต์ประเภทสุกขวิปัสสกะ

Read more

6322.เมืองสังกัสสะหลังพุทธกาล

เมืองสังกัสสะหลังพุทธกาล ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าวกันว่า คราวเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงมาจากดาวดึงส์เทวโลกมาสู่ยังมนุษย์โลกหลังวันออกพรรษานั้น มีพระพรหม-เทพยดาจำนวนมากได้ตามส่งเสด็จอย่างสมพระเกียรติ ท้าวสักกเทวราชก็ได้เนรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได คือ บันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงิน ขึ้นมา โดยพระบรมศาสดาเสด็จลงสู่เมืองสังกัสสะทางบันไดแก้ว ส่วนบันไดเงินทางด้านขวาเป็นที่ลงของพระพรหม และบันไดทองด้านทางซ้ายเป็นที่ลงของเทพยดา ครั้นเมื่อพระบรมศาสดาทรงเสด็จเหยียบพื้นดินบนมนุษย์โลก บันไดทั้ง ๓ ก็อันตรธานไปเหลือให้เห็นเพียง

Read more

6321.”เมื่อฉันได้รับราชสมบัติ ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน”

“…พอกลับกันแล้ว. ในหลวงก็ประชวรพระวาโยถึงสลบ ต้องฉีดยาและถวายพยาบาลอยู่ตลอดคืน…” “เมื่อฉันได้รับราชสมบัติ ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เพราะฉันเป็นน้องสุดท้อง แต่ในที่สุดฉันก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจนได้ และเมื่อฉันขึ้นครองราชย์นั้น ฉันรู้ดีว่าม่านจวนจะรูดแล้ว แต่ฉันก็คิดอยู่เสมอว่าฉันมีความตั้งใจจะมอบการปกครองให้แก่ราษฎร ฉันไม่ต้องการระบบที่เป็นอยู่ แต่เรื่องนี้ได้มีคนคอยคัดค้านฉันบอกว่ายังไม่ถึงกาลเวลา ฉะนั้นเมื่อพวกแกทำการปฏิวัติฉันก็ไม่คัดค้าน แต่ฉันไม่เห็นด้วยที่พวกแกออกคำแถลงการณ์ด่าฉันและพวกเจ้านายรุนแรงเช่นนั้น” ความด้านบนนี้เป็นกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อคณะราษฎร เมื่อมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พร้อมด้วยพระราชกำหนดนิรโทษกรรม เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

Read more

6320.รัชกาลที่๕ กับ ท่านผู้หญิงพัน

ท่านผู้หญิงพัน (เกิดในสกุลบุรานนท์) ท่านเป็นน้องท่านผู้หญิงกลิ่น และเป็นภรรยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ไม่มีบุตรธิดา มีชีวิตยืนยาวกว่าผู้เป็นสามี น่าจะถึงแก่อนิจกรรมราว พ.ศ. ๒๔๔๐ ไม่เกิน ๒๔๔๕ หากสังเกตในเรือน มีเตียงเตี้ยๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่เคยรับสั่งเรียกเตียงแบบนี้ว่า เตียงท่านผู้หญิงพัน เล่ากันว่าท่านชอบนั่งรับแขกบนเตียงเช่นนี้ เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสั่งเครื่องเรือนที่พระที่นั่งวิมานเมฆ มีรับสั่งให้หาเตียงแบบนี้ ดังที่เราเคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉายที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ประทับบนเตียงเตี้ยกับพระราชโอรสธิดา

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ