2594.จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง

คำสอน เจ้าคุณนรฯ

“จงพึ่งตัวเอง จงเป็นแสงสว่างของตัวเอง
จงเป็นผู้นำตัวเอง จงรับผิดชอบตัวเอง
จงพิจารณาตัวเอง จงมีตนเป็นที่พึ่ง
ที่พึ่งภายในตนเองสำคัญมากกว่า
ที่พึ่งภายนอก ซึ่งมาจากคนอื่น
ถึงคนอื่นจะช่วยได้ ก็ช่วยได้เฉพาะ
เพราะตนเองต้องช่วยตนเองก่อน
พระพุทธเจ้าก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น


เจ้าคุณนร

ฉะนั้น จงพึ่งตัวเอง
จงเป็นแสงสว่างนำตัวเอง อย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอก
ทุกคนต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแห่งวิถีชีวิตของตนด้วยตนเอง
พระพุทธเจ้าก็ดี ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ มิตรสหาย
ผู้มีไมตรีจิตสนิทสนมรักใคร่ ก็เพียงแต่เป็นผู้เอาใจช่วย
เป็นกำลังใจ เป็นเครื่องกระตุ้นบำรุงขวัญเท่านั้น”

คำสอน…เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต ธัมมวิตักโก ภิกขุ

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ