2416.ปลดหนี้ด้วยอานุภาพของนิโรธสมาบัติ

อานุภาพของนิโรธสมาบัติ

เมื่อครั้งหลวงปู่ชอบ (ฐานสโม) ดำรงธาตุขันธุ์อยู่ มีครูท่านหนึ่งเป็นสตรีคอยอุปัฎฐากดูแลหลวงปู่และพระเณรในวัด เช้าก็มาใส่บาตร เที่ยงก็มาถวายน้ำปานะไม่เคยขาด เมื่อถวายอาหารเสร็จ หลวงปู่ท่านบอกอย่าพึ่งกลับบ้าน ให้ไปหาท่าน

เมื่อครูทำภาระกิจเสร็จ ครูท่านนี้จึงได้เข้าไปกราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ท่านได้พูดขึ้นว่า ” อยากได้อิหยัง อธิษฐานเอา เฮาสิรับรองให้ ” ครูนึกอยู่ครู่หนึ่ง ได้บอกหลวงปู่ว่า ติดหนี้อยู่หลายล้าน อยากปลดหนี้ หลวงปู่ท่านพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งท่านก็พูดขึ้นว่า “ได้ ” ในเดือนนั้นครูสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมด

หลวงปู่ชอบ

เมื่อไปสอบถาม แกบอกว่า แกถูกหวย หลวงปู่ให้ เรื่องนี้ได้นำไปกราบเรียนหลวงปู่จันทร์เรียนฟัง ท่านบ่นเสียดายแทนครู แสดงว่าพ่อแม่ครูจารย์ชอบ เพิ่นสิโปรด เผิ่นเข้านิโรธสมาบัติ หายาก ที่เผิ่นที่เว่าจั้งสั้น ผู้ใด๋ปรารถนาอิหยังก็ได้ในช่วงนั้น สิปรารถนาพ้นทุกข์ ปรารถนาเป็นอรหันต์ก็ได้ สิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ไปปรารถนาอิหยังของจั้งสั้น

อธิบายเพิ่มเติม นิโรธสมาบัติ หรือ สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ นั้นเป็นสมาธิชั้นสูงในพระพุทธศาสนา เป็นการเข้าสมาธิที่ดับสัญญา ความจำได้หมายรู้และเวทนาความรู้สึกทั้งปวงมีสภาวะละเอียดกว่าอรูปฌานเพราะผู้ที่เข้าฌานขั้นนี้ต้องสามารถละขันธ์ ๕ เข้าสู่ความไม่มีตัวตน สิ้นไปจากรูปและนาม อยู่ในสุญญตวิหารธรรม

พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร

การเข้านิโรธสมาบัตินั้นจึงทำได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นการเข้าแต่ละครั้งจะกินเวลานานสูงสุด ๗ วัน โดยทั้ง ๗ วันจิตจะดับความรู้สึกความสืบต่อทั้งหมด ภาวะนั้นร่างกายดับลมหายใจ ไม่กินไม่ถ่ายไม่นอน ทรงสภาวะธรรมนั้นโดยตลอด ๗ วัน เมื่อถอนสมาธิออกมาผู้เข้านิโรธมักออกโปรดคนยากจนที่มีศรัทธา

หากใครได้ถวายทานเป็นมื้อแรกหลังจากการออกจากนิโรธจะได้บุญมหาศาล จากคนจนจะเปลี่ยนฐานะเป็นคนรวยภายในวันนั้นทันที ในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรเคยเข้านิโรธสมาบัติขณะนั้นมียักษ์นิสัยพาลเอากระบองมาทุบศีรษะ พระสารีบุตรมิได้เป็นอันตรายแม้ปลายเส้นขน เพราะพลังแห่งนิโรธสมาบัตินั้นคุ้มครอง

นอกจากนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นพระมหากัสสปะเป็นมหาเถระอีกท่านหนึ่งที่นิยมเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา ๗ วันครั้นแล้วจึงออกบิณฑบาตรโปรดผู้ยากไร้ แม้กระทั่งพระอินทร์ยังต้องแปลงตัวเป็นคนแก่ยากจนมาขอใส่บาตร

Cr.ศิษย์ วัดป่า

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ