1760.ยันต์จัตตุโรบังเกิดทรัพย์

จัตตุโร
ยันต์ง่ายๆ แต่ใช้ครอบจักรวาล ปกติจะพบยันต์จัตตุโรของอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ลงไว้ประทับใต้ฐานพระพุทธบรรจุดวงพิชัยสงคราม ในใบฝอยมักจะใช้คู่อริยสัจจ์โสฬสมงคล และตรีนิสิงเห เลขที่ลงล้วนเป้นเลขกลที่ถอดออกมา

จะเขียนไว้ในหอก ดาบ แขน จะคลาดแคล้วจากอาวุธทั้งปวง เขียนในสิ่งของต่างๆขโมยจะลักไปไม่ได้ เขียนแช่น้ำกินจะปราศจากถ้อยคดี เขียนใส่เหล็กจะไล่ปลวก ที่มีเรือดชุมๆเรือดก้จะหนีหาย ฝังไว้ในไร่นาไล่หนูไล่ปู ฝังหินใต้ต้นไม้จะงอกงาม เขียนใส่ผ้าไว้ในบ้านเรือนจะไม่ไฟไหม้ ปลูกบ้านใหม่ให้รองก้นเสาทุกต้น เขียนไว้จะพบแต่ความรุ่งเรือง ใส่รถใส่เรือค้าขายจะพบแต่ความมั่งมี ทำเป้นตะกรุดติดตัวไปจะกันได้สารพัด ลงประตูหน้าต่างบ้านเรือนกันขโมย กันโจร ถ้าออกลูกยากให้ทำตะกรุดแช่น้ำกิน ถ้าลูกตายในท้องก็จะคลอดออกมา

คาถาเสก
ในทางคลอดบุตร โอมจัตตุโร นวโม ทเวโช ตรีนิ ปัญจ สัตกาอัฏฐะ เอโก ฉะวัชราชา สัฏฐี ทะวาระ คัพพานิกขะมิ

ถ้าในทางเกิดลาภ เสกด้วย โอมสิทธิกัมมังอะหังสามิ เขตตะพิชชังปะโยชะนัง สัพะโภคังภลิสสันติ ยาวะชีวัมปิภุญชะเร โสธนังปิคะเหตวานะ ธะนัง อะทาสิทายะ โกตัง ธนังนิพพัตตาสัตตา อิเมอิจฉันติเม มะโนตัมปิ สัตถานุภาเวนะ สัพพโภคังลภิสสันตุ เมรักขันตุ สัพพทา สวาหุม

ทางคุ้มภัย โอมไชยโย ชะยันติมาระกัง มนุสสาปิจะ สัพพเทวาจะคันทัพพา ปูชยันติ ปลายันติ ตัมปิตัสสานุภาเวนะ สัพพศัตรูวินาสสันตุ สัพเสนาอัปปักกามุง โอมทุเร ทุเร สวาหาย

หลวงพี่สุภาพ สุภาจาโร ได้เขียนการลงไว้ดังนี้

ยันต์จะตุโรบังเกิดทรัพย์
โครงสร้างเป็นยันต์สี่เหลี่ยม มีสูตรดังนี้
โครงสร้างของยันต์ (เป็นยันต์รูปทรงสี่เหลี่ยม) มีสูตรดังนี้
จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

สูตรกระดูกยันต์ ทั้งแปดเส้น ดังนี้
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ
อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

สูตรการขมวดมุมยันต์ ทั้งสี่มุม ดังนี้
จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ
จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ
จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ
จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ

สูตรการลงเลข ดังนี้
จะตุโร ลงเลข๔
นะวะโม ลงเลข๙
ทะเวโช ลงเลข๒
ตรีนิ ลงเลข๓
ปัญจะ ลงเลข๕
สัตตะ ลงเลข๗
อัฎฐะ ลงเลข๘
เอโก ลงเลข๑
ฉะวัชชะราชา ลงเลข๖

สูตรการลง อักขระ (ตัวอักษร) ดังนี้
วะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น วะ
มา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น มา
ภา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น ภา
คะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น คะ
โพ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น โพ
สัพพะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น สัพพะ
อา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น อา
ยัสสะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น ยัสสะ
สัพพะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น สัพพะ
เส กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น เส
ภา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น ภา
มะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น มะ
เน กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น เน

ทีนี้เรียกนามของยันต์ดังนี้
นามะนัง สะมาโส ยุตตะโถ ยุตตะถะ แห่งนามะทั้งหลาย อาจาริยะพึงหมายให้ชื่อ “ยันต์จะตุโรบังเกิดทรัพย์” กาโรโหติ สัมภะโวฯ

ต่อไปคือการสรุปยันต์
อะนุปปะธิฏฐานัง วุตตะโย คะโต อุธาหรณ์อันใด เป็นไปบ่อมิได้สำเร็จ อาจาริยะพึงสำเร็จให้แล้วด้วยสูตรนี้ฯ

เสกด้วยคาถานี้๑๐๘ จบ
จัตตุโร นะวะโม ทะเวโช ตรีนิ ปัญจะ สัตตะ อัฏฐะ เอกะ ฉัฏฐี ธาเรนตุ สัพพะโสตถีภะวันตุเมฯ

ขอบคุณที่มาดีๆจาก พุทธาคม สายสุภาจาโร / Cr.สัญญพงศ์ ละตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ