2389.”คนอย่างคุณนั้น บวชเป็นพระแล้วหายาก แต่ถ้าสึกออกมาเป็นฆราวาสก็จะหาง่าย”

“…คนอย่างคุณนั้น บวชเป็นพระแล้วหายาก แต่ถ้าสึกออกมาเป็นฆราวาสก็จะหาง่าย…” สมัยที่วัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๐ ทรงเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้น ว่ากันว่ามีพระอุปนิสัยเข้มงวดนัก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ( หม่อมราชวงศ์พระมหาชื่น สุจิตฺโต ) ทรงเล่าว่า เวลาถูกสมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงดุด่าว่ากล่าวประหนึ่งกระท้อนโดนทุบ

Read more

2362.”พระอรหันต์จอมปราชญ์ ไม่มีใครเทียมแห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์”

เรื่อง “พระอรหันต์จอมปราชญ์ ไม่มีใครเทียมแห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่หลวงปู่มั่นยกย่อง” (ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)(จากหนังสือ “รำลึกวันวาน”)(บันทึกโดย หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ) ท่านพระอาจารย์เล่าว่าพระอริยบุคคลในยุครัชกาลที่ ๔ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่ ๔ นั้นเอง “เป็นองค์แรก” ท่านเป็นพระอริยบุคคลโสดาบัน

Read more

6311.เหตุการณ์อัศจรรย์ หลัง ร.4 สวรรคต

เหตุการณ์อัศจรรย์ หลัง ร.4 สวรรคต ค้ำหนึ่งข้างเช้า ภูมเทพยเจ้า ที่ปถมเจดีย์ เข้าสิงหญิงมอญ มาแสดงด้วยดี พระสุธรรมไมตรี ถามว่าอย่างไร ว่าเราจะมา บอกให้รู้ไว้ ตัวเรานี้ไซ้ อยู่มาช้านาน ที่พระปรางเจดีย์ เปนที่นมัสการ วิตกรำคาญ ถึงพระราชา เราเข้าไปเยี่ยม

Read more

1822.พระรูปหายากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส” (มีพระชนมายุได้ราว ๔๐ พรรษา) ทรงฉายพระรูปร่วมกับหมู่พระมหาเถรานุเถระ หลังเสร็จการพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง ในภาพตามหมายเลขมีรายนาม ดังนี้ พระเทพเมธี (ครุฑ จนฺทโชติ)

Read more
error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ