2650.ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต(อนาคตวงศ์องค์ที่9)

ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต(อนาคตวงศ์องค์ที่9)
เป็น ผู้สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาโดยตลอด เป็นผู้เห็นแจ้ง ธรรมจากการปฏิบัติกรรมฐานจนมีคติเดียวในชีวิต คือรักษาศีลปฏิบัติพระกรรมฐานเท่านั้น บำรุงพระศาสนาทุกด้านจนตลอดชีวิตของท่าน

ท่านบวชเป็นเณร เป็นพระ ท่านศึกษาหนังสือธรรมมาตั้งแต่เล็ก โดยอาศัยเรียนจากภาษาขอม ภาษาไทยโบราณสมัยเรียนกันในวัด เมื่ออายุครบท่านก็บวชเป็นพระ ปฏิบัติธรรมในสำนักวัดช้างเผือก แม่น้ำแม่กลอง ท่านสนใจในธุดงควัตร ออกเดินธุดงค์ในหน้าออกพรรษาตลอดมา แต่การจะเดินธุดงค์สมัยก่อนต้องอยู่ปริวาสก่อน มิฉะนั้นอาจารย์ผู้ควบคุมจะไม่อนุญาตให้ไป

ท่านสนใจในกิจนี้มาตลอดกาล จนท่านได้รู้แจ้งธรรมขณะอยู่ปริวาสกรรม ท่านพิจารณาธรรมไปได้โดยกว้างขวาง จนรู้ว่าสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และอนาคตจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 9 ในพระพุทธศาสนา นามว่าพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้รัฐญาเทศ หรือพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระสมนโคดมแล้วเมื่ออดีตชาติสมัยที่เกิดเป็นช้างนาฬาคิริง

ขณะที่ท่านอบรมสั่งสอนสานุศิษย์อยู่นี้ ท่านพิจารณาถึงอุปนิสัยบุคคลที่จะปฏิบัติธรรมในศาสนาต่อไป กับเห็นว่ากาลสมัยของศาสนาในเวลานี้ การสร้างกุศลบารมีจำเป็นต้องประกอบด้วยปัญญาให้มาก เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีปัญญาธิกะ จึงกำหนดให้สานุศิษย์เสียสละร่างกาย ชีวิต กิจการงาน ความสุขประจำวันของทางโลกเป็นพุทธบูชา เข้าปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นครั้งคราว คือเข้าสู่ดิถีปริวาสอย่างพระสงฆ์

วัดเกตุมวดีย์ ถือกำเนิดดังปรากฏอยู่นี้ โดยอธิฐานบารมีของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต (เจิม คุณาบุตร) ตั้งขึ้นเมื่อเพ็ญเดือน ๑๒ ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ขณะเมื่อท่านบวชเป็นภิกษุอยู่ ได้ปรากฏธรรมอันเห็นแจ้ง และอาจรู้อดีต อนาคตได้ รู้ว่าตนได้ปรารถนาพระโพธิญาณมา ๒๙ กัลป์แล้ว

และได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามีพระสมณโคดมเป็นที่สุดว่า จักได้ตรัสรู้ในพุทธกัลป์ต่อไปข้างหน้า ท่านจึงค้นหาสถานที่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ได้สร้างบารมีกันสืบเนื่องมาโดยการเดินธุดงค์ จาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ พบบ้างบางแห่ง แต่มีความเป็นไปในอนาคตยังยิ่งหย่อนกว่ากันไปบ้าง ยังไม่พร้อม เมื่อเข้ามาค้นหาสถานที่ซึ่งอยู่ในป่าลึกเข้าไป ห่างจากบ้านเกิดประมาณ ๒ กิโลเมตร ใช้การพิจารณาโดยญาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน ยังความประหลาดอัศจรรย์หลายประการเกิดขึ้นในญาณขณะพิจารณาของท่าน

จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมี ณ สถานที่พระเกตุมวดีย์นี้ต่อไปเพื่อสร้างกุศลหวังสัมมาสัมโพธิญาณในภายหน้า เพราะสถานที่นี้มีสิ่งต่าง ๆ มากมายในอดีต ดังที่ท่านทั้งหลายได้พบเห็นอยู่ในขณะนี้ ทั้งที่เป็นภายนอกและภายในท่านจึงได้ขอแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งของบิดามารดา ให้มาร่วมตั้งองค์พระเจดีย์ขึ้น (ขณะนั้นอายุประมาณ ๓๐ ปีเศษ ยังไม่ได้สอนกรรมฐานแก่ใคร) ครั้งแรกสูง ๙ ศอก และได้อัญเชิญพระบรมธาตุของท่านที่มีอยู่และมาโดยทางอากาศลงบรรจุไว้และขอให้บิดามารดาปลูกต้นโพธิ์อธิษฐานจิตไว้

ต่อมาได้สร้างขึ้นอีกโดยหุ้มองค์เดิมสูง ๙ วา และได้ชักชวนสานุศิษย์เตรียมที่จะสร้างองค์ต่อไปท่านได้อธิษฐานไว้สูงอีกเท่าหนึ่งคือ ๑๘ วา ถึงแม้ท่านจะต้องมรณะลง จำต้องทิ้งขันธ์เสียก่อนที่จะลงเข็มสร้าง ทั้งยังอธิษฐานขอให้ผู้เคยเป็นญาติทั้งหลายในอดีตที่เกิดแล้วมาร่วมสร้างบารมี ร่วมกันสร้างองค์พระธาตุเกตุมวดีย์ต่อไป

แต่ธรรมดาสัจจะวาจาของพุทธพงษ์บรมโพธิสัตว์นั้นเมื่อตั้งสัจจะลงแล้วในมนุษย์โลกก็ดี เทวดาโลกก็ดีย่อมนับเข้าในอธิษฐานบารมี สัจจะบารมี รวมในบารมี ๓๐ ทัศนี้ด้วย ดังนั้นท่านจึงแบ่งทิพย์บารมีมาปรากฏ ปกป้องคุ้มครองรักษาสถานเกตุมวดีย์ศรีมงคลมหาสถาน ตลอดจนสานุศิษย์ที่ประพฤติตามโอวาทของท่านได้ดังปรากฏประทับจิตใจแก่ท่านทั้งหลายอยู่แล้ว และองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์นี้จักสำเร็จตามปณิธานสัจจะอธิษฐานของท่านอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย

คาถาบูชา
ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต
อิมินา สักกาเรนะ บัณฑูรสิงหะปิตะรัง อะภิปูชะยามิ
ทุติยัมปิ อิมินา สักกาเรนะ บัณฑูรสิงหะปิตะรัง อะภิปูชะยามิ
ตะติยัมปิ อิมินา สักกาเรนะ บัณฑูรสิงหะปิตะรัง อะภิปูชะยามิ

คาถาที่ใช้เสกของก่อนกินเมื่อสงสัยในความไม่ปกติ
(ของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ฯ)
ภูริปัญญา มะหาญาณัง อาการะสะ วิยะสาคะรัง
จักกะวาฬัณ จะ ยาวะชีวัง ภะวันตุเม ฯ
Cr. คุณรุธ บอร์ดพลังจิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ