2625.เมื่อมหาปราชญ์ทั้งสองพบกัน

พระธรรมครูบาอาจารย์เรื่อง: เมื่อมหาปราชญ์ทั้งสองพบกัน

หลวงปู่มั่นถามครูบาศรีวิชัย “โลกนี้มืดมนนัก น้อยคนจักเห็นได้ ขอน้องเราจงมาปฏิบัติกับผมเพื่อล่วงทุกข์ภัยในวัฏฏะ ไม่ต้องมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย และวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาให้ได้รับทุกข์อย่างไม่สิ้นสุดด้วยเทอญ…”


หลวงปู่มั่น

ครูบาเจ้าศรีวิชัยตอบว่า”ที่พี่กล่าวมานั่นชอบโดยแท้ แต่สุดวิสัยอยู่แต่ว่าน้องนั่น หาได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้เพียงลำพังไม่ หากแต่บำเพ็ญตามอย่างจริยาโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาล่วงเข้าสู่พุทธภูมิอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังได้รับพุทธพยากรณ์ไว้แล้วว่าน้องนี้จักได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาน คือจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยงแท้มิแปรผัน …..”

ครูบาศรีวิชัย

Cr.Seangaroon Moongthong

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ