2619.คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล

คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคล

คาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่น (นะโม3จบ)

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ฐิตคุโณ อาจาริโย จะมหาเถโร มหาลาโภ สัพพะสุขขังจะมหาลาภัง สัพพะโภคัง สัพพะธะนัง ภะวันตุเม


หลวงพ่อเปิ่น-วัดบางพระ

คาถาบูชาอิทธิมงคล (คงกะพันหลวงพ่อเปิ่น)

พระพุทธังรักษา พระธัมมังรักษา พระสังฆังรักษา พระบิดารักษา พระมารดารักษาอิระชาคะตะระสา นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอังอะสังวิสุโลปุสะพุภะ สังวิทาปุกะยะปะ อาปามะจุปะทีมะสังอังขุ ปาสุอุชา สะทะวิปิปะสะอุ ตะมัตถังปะกา เสนโต สัตถา อาหะ กันหะ เนหะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุฯ

คาถาเมตตาโชคลาภ หลวงพ่อเปิ่น

นะพุชาลิ นะชาลิติ พุทธะเมตตา ธัมมะเมตตา อุเมตตาจะมหาราชา สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะสะเนหาจะปุชิโต พระฉิมพลี เทวรักษา อานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ฯมะเมตตาจมหาราชา อะเมตตาจะมหาเสนา อุเมตตาจะมหาชะนา สัพพะ สะเนหาจะปูชิโต สัพพะสุขขังจะมหาลาภัง สัพพะโกทัง วินาสสันติฯนะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู พระพุทโธ อะระหังจังงัง เมตตา สัพพะโกทัง วินาสสันติ นะชาลีติ มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิ มานะ

ขอบคุณ​ผู้เผยแพร่​เป็นธรรมทาน

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ