2617.จุททสมคาถา จากศิลาจารึกวัดสวนดอก

จุททสมคาถา ครูบาเตชะ วัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ปะโชตา ธัมมะภา โหตุ โชติวะโร สะตาวะโหตาวะริโย สุวะ ตาภา ธะโร โยโค จ สุ สัมมา

โภโนชิโย โยชิโนโภ โนปาตุโส โสตุปาโนชิตุโนมะ มะโนตุชิ โยโสนะภิ ภิมะโสโย

นะมามิตัง นะระวะรัง นะเยหิสะ นะรามะรังเนตุวา มะตัง ปะระติรัง นิพพุตโต สัพภิ โย ปะรัง

โนธิโร มุนิโน มะโน โนมะโน ทะมะโน ธิโนโนธิ โนตุถังคาโน โนโตมาโร ธิโน อูโน

กะรุณาธิ กะจิตตัตโถ กะตาตโถ สะกะ ธัมมะโทกะตะนะเม กะพุทธัสสะ กะตัญชุลิง กะโรมิหัง

มะโนชิโต มะโตชิโน มะโนภิโต มะโตภิโนมะโนธิโร มะโรธิโน มะโรตตะโน มะโนตตะโร

นะมามิ นาถังวะระทังวะราทัง อะโนมะเกหา ภินะตังภะวัคคังกุมาระนาสัง วะราทังนะรานัง อะกามะเทหาภินะตัง ภัชชะนันติ

โย โพธิปัตเต วะระโท นะรานัง เทวาติเทโวภิตะมาระนาโสโยคาธิมุตโต สะระโส มะรานัง โอวาทะเทตัง ภินะมามินาถัง

โย เทติเทวะเทโวคคัง มัคคังโนคคังผะลังตะโตนะมามิตัง ระหะมัคคัง โนโสปาเลตวาปายะโต

นะมามิพุธธัง ตะมะหังธิโย ธิโย นะมามิธัมมัง ตะมะหังชิโย ชิโย นะมามิสังฆัง ตะมะหังริโย ริโย นะมามิติคคัง ตะมะหัง ภิยโย ภิยโย

นะมามิตัง โย วินายัสสะ นายะเก นะรามะเรหิ ภินะโต วินายะโก ชิโนริเชยโย วิมะโล วิโมจะโก ปัชชามะพุเชติ พุทโธ ปะโพธะโก

มุนิโน วะทะนาภายะ ปะโพเธตุ ปัชชาปัชชัง มุนิโน วะทะนาภายะ ปะโพเธตุ ปัชชาปัชชัง

สิริกิระณะ กิระโฐ ภาสะปาทะทวะอัคคัง สิริกิระณะภิมานัง มาระมันตังวิธิสะตัง สิริกิระณะนิเกตัง เกตุเมกัญจะ ติโลเก สิริกิระณะกะรัคคังโลกะนาถัง นะมามิหัง

ติโลกะ มัคคา หะนะโก มะตัง นะเย สะา สะนัง โยหะ มะลัง ปะธัง สะยิ ติโลกะ มัคคา หะนะโก มะตัง นะเย ปะเควะ นิพพานะ ปุรัง ปะเว สิเย

พระคาถา ๑๔ บทนี้เรียก จุททสมคาถา ผู้ใดจำเริญ ระนึกยังพระคาถา จักเจริญ บริบูรณ์ด้วย เข้าของสมบัติ ยศ สิริเดช อายุ วัณณะ สุขะ พละ ทุกประการ

พระเจ้าติโลกราช จักพรรดิล้านนาทรงใช้สวดทั้ง 14 บทปรากฏว่าชนะทุกทิศมีบุญบารมีไพศาล ทรงโปรดให้จารึกเป็นตั๋วอักษรล้านนา ต่อมาครูบาเตชะได้แปลเป็นตัวอักษรไทย จากศิลาจารึกวัดสวนดอก

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ