2608.”มโนมยิทธิ มาจากไหน”

“มโนมยิทธิ มาจากไหน “(คติธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)(พระราชพรหมยาน พระมหาวีระ ถาวโร)

ที่นี้ก็มีหลายคนมาถามว่า “มโนมยิทธิ” มาจากไหน ก็บอกให้เขาทราบว่า มาจากกรรมฐาน ๓ กอง ในกรรมฐาน ๔๐ ร่วมกัน คือ

๑. อานาปานุสสติ คือลมหายใจเข้าออก

๒. พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธเจ้า

๓. กสิณ คือ นึกถึงสีของพระพุทธเจ้า

ที่นี้ ถ้าเวลาเจริญจริงๆ ก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่ “อุปจารสมาธิ” แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กำลังเข้าถึง “ฌาน ๔”

วิธีปฏิบัติเอาวิธีปฏิบัติดีกว่า วิธีปฏิบัติอันดับแรก ให้ญาติโยมพุทธบริษัทรู้ลมหายใจเข้าออก ทีนี้เวลาหายใจเข้าก็นึกตามว่า “นะมะ” เวลาหายใจออก ก็นึกตามว่า “พะธะ” คำภาวนามี ๔ คำ คือ”นะมะ พะธะ”


หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ถ้าเขาถามว่า “นะมะ พะธะ” มาจากไหน ก็ตอบว่าเป็น ธาตุ ๔ ในกรรมฐาน ๔๐ ถ้าภาวนาว่า นะมะ พะธะ เป็นกรรมฐาน ๔ กองร่วมกัน คือ

๑. รู้ลมหายใจเข้าออก เป็นอานาปานุสสติ

๒. นึกถึงพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป เป็นพุทธานุสสติ

๓. นึกถึงสีของพระพุทธรูป เป็นกสิณ

๔. ภาวนาว่า “นะมะ พะธะ” เป็นธาตุ ๔ ในกรรมฐาน ๔๐ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ​-วัดท่าซุง

คัดลอกบางส่วนจาก คำสอนก่อนเจริญพระกรรมฐาน ที่วิหาร ๑๐๐ เมตร โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยานที่มา : ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๒๕ หน้า ๗๕-๗๖

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ