2492.”บทสวดมนต์” ที่หลวงปู่ตื้อพาสวดอยู่เสมอๆ

“บทสวดมนต์” ที่หลวงปู่ตื้อพาสวดอยู่เสมอๆ

ทานะ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ทานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

สีละ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
สีละ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
สีละ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

เนกขัมมะ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
เนกขัมมะ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

ปัญญา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ปัญญา อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ปัญญา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

วิริยะ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
วิริยะ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
วิริยะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

ขันตี ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ขันตี อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ขันตี ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

สัจจะ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
สัจจะ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
สัจจะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
อะธิฏฐานะ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
อะธิฏฐานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

เมตตา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
เมตตา อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
เมตตา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
อุเปกขา อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
อุเปกขา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

ทะสะ ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ทะสะ อุปะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
ทะสะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะ มะนุสสาเวสุง
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พรหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
พรหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พรหมะปุโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
พรหมะปุโร หิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

มะหาพรหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
มะหาพรหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อาภัสสะระ เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อสัญญะสัตตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อสัญญะสัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา

อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อะกะนิฏฐะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

พุทธะรูปัง พุทธัง จักขุง
ธัมมะรูปัง ธัมมัง จักขุง
สังฆะรูปัง สังฆังจักขุง

พุทธะจักขุง นัสสะโสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

ธัมมะจักขุง นัสสะโสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

สังฆะจักขุง นัสสะโสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

คำสวดมนต์ที่หลวงปู่รับรองว่าดี ให้ภาวนาก่อนเข้านอนเป็นประจำ หรือสวดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

นะนะ พุทโธ นะนะ ธัมโม นะนะ สังโฆ นะนะ อากะถุโก นะนะ พระสีวะลัง ปัญจะวะยัง ขะละโต นะโมพุทธายะ สุระสะ พรหมะลาโณ พระสุคะโต พระอะระหัง พระอนิจจัง พระอนัตตา กามะโก เวภัง กาชัยยัง ชีวิตัง ชีวิตะ พุทธัง พุทธะ กันเจวะ ธัมมัง ธัมมะ กันเจวะ สังฆัง ปัญยะมาเล สิจิตเต อิสะวาสุ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

คาถาที่มีอยู่ในหลังเหรียญหลวงปู่ตื้อ

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ
ธัมโม อะระหัง อะระหัง ธัมโม
สังโฆ อะระหัง อะระหัง สังโฆ

คาถาเสกน้ำล้างหน้าแก้โรคเกี่ยวกับนัยน์ตา

พุทธังทิพพะจักขุง โอภาสัง โลกะวิทู เอหิ เอหิ จงมาบังเกิดเป็น อิ

(เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า รักษาโรคเกี่ยวกับนัยน์ตา)

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
Cr.SaRaN WiKi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ