2387.รวม ๓๕ พระคาถา ของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ

รวม ๓๕ พระคาถา ของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ

๑. พระพุทธคาถา .. สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ~ สวดทุกคืน คืนละ ๗ จบ อานุภาพคาถา มีดังนี้

ศัตรูจะพินาศไปเอง เมื่อคิดประทุษร้าย จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการ ตามที่ปรารถนา จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น.~ เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้ มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใส

๒. คาถาเงินล้าน ( ตั้ง นะโม.. ๓ จบ ).. สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สวดคาถาวันละ ๙ จบ ทุกวัน หลวงพ่อบอกว่า เป็นเบี้ยต่อไส้ ถ้าภาวนาควบไปกับ อานาปานุสสติ จิตจะสะอาด จะยิ่งเห็นผล

ถ้าทำเป็นกรรมฐาน ก็ให้ภาวนาคาถาเงินล้านในใจ ว่าไปเรื่อย ๆ ช้า ๆ ไม่ต้องรีบ เพื่อให้จิตทรงฌาน โดยไม่ต้องนับจบ ก็ได้ ควรสวดคาถาด้วยความเคารพ และตั้งใจ อย่าสวดด้วยความโลภอยากได้จนเกินไป

๓. คาถาอภิญญารวม.. โสตัตตะภิญญา

๔. คาถารวมจิต.. อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง

๕. คาถาปราโมทย์.. ปราโมทย์ ( ทำให้เห็นภาพนิมิต ได้ชัดเจนแจ่มใส เหมือนกลางวัน )

๖. คาถาพระนิพพานนิมิต.. นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานะจิตติ นิพพานะจิตตา

๗. คาถาขีณาสวานิยตา .. ขีณาสวานิยตา

๘. คาถานิพพานสุขัง.. นิพพานะสุขัง( ให้นึกถึง พระนิพพาน แล้วภาวนาคาถานี้ )

๙. คาถาเรียกจิตคน.. จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ ( เรียกจิตคน สำหรับเทศน์ อบรม ิสนทนา ทำให้ใจคนน้อมมาหา )

๑๐. คาถาสนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์.. สัมปจิตฉามิ

๑๑. คาถาป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง.. เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา ( ให้เสกของทุกอย่าง ก่อนที่จะกิน )

๑๒. คาถากำบังตัว สัมปะติจฉามิ

๑๓. คาถากันไฟไหม้ และ ฟ้าผ่า.. โส นามะ ยักโข( ให้เขียนเป็นภาษาไทย ไว้บนหัวนอน แล้วสวดมนต์กราบไหว้อยู่เสมอ )

๑๔. คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป หลวงพ่อบอกคาถาบทนี้ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๐ คาถาบทนี้ ท้าวเวสสุวัณให้มา ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ทุกคืน ก่อนอื่นให้ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสป ทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของคาถานี้

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ

( ในบรรทัดที่ ๒ นี้รักษาโรค ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กินก็ได้นะ แม้แต่ยาพิษมันก็สลายตัว อีกบทหนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน )

๑๕. คาถากันขโมยขึ้นบ้าน.. ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ ( ทั้งสามบทนี้ท่านให้สวดพร้อมกันเลย เวลาฉันข้าวก็เสก กลางคืนก็ให้ภาวนาไว้นะ ภาวนาไว้สักครู เช้าเย็นอะไรนี่นะ ท่านบอกว่า ศัตรูจะพินาศไปเอง สำหรับบทหลังศัตรูทำอะไรไม่ได้ จะทำอะไรแล้ว เราจะต้องรู้อยู่เสมอ

บทกลางนะทำลายโรค ได้ทำลายโรคนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้าวที่เราจะฉัน เสกซะหมด และคนอื่นกินก็เป็นยาไปหมด ให้เป็นยาสำรับคนอื่นด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าคุณจะให้รักษานี่นะ ถ้าจะใช้รักษาโรค คุณจะต้องหาดอกบัวมา ๓ ดอก ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม บูชาขอต่อพระพุทธรูป.

ถ้าใครต้องการจะให้เรารักษา ต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมา ๓ ดอกนะ ธูป ๕ เทียน ๑ เสกน้ำมนต์ เสกอะไร อะไรให้กินได้ นั่งทำก็ได้ นอนก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌานเป็นฌานในกรรมฐาน ภายในตัวเสร็จ อย่าลืมนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกาะก็ได้ผลเท่ากัน เป็นฌาน )

๑๖. คาถาพระอินทร์.. สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ( ใช้กับการเรียน ให้อ่านหนังสือแล้วจำได้ ทำข้อสอบได้ )

๑๗. คาถาพระยายม.. ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุคะโต จุติ

๑๘. พุทธคาถา.. สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ( ศัตรูจะพินาศเอง เมื่อคิดร้าย เกิดผลด้านมงคลต่าง ๆ สามารถจะเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ และ ใช้เป่าให้ศิษย์ ที่ฝึกทิพจักขุญาณ ).. มหาวิชโย โหหิ อสังวาโส(ภาวนากันอันตรายทุกอย่าง ผู้คิดร้าย จะย่อยยับไปเอง เป็นมงคลทุกอย่าง )

๑๙. คาถาเมตตา.. พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต( คาถาบทนี้ หลวงพ่อบอกว่า ให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยก่อนจะออกจากบ้าน ให้นึกใบหน้าของผู้ที่เราจะไปหาก่อน แล้วภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วย เมื่อไปพบแล้วจะสำเร็จผลตามที่ต้องการ. คาถานี้หลวงพ่อบอกว่า ท่านได้จากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า..จากหนังสือ สมบัติพ่อให้ )

๒๐. คาถาสมเด็จประทาน.. มหาโคตมะ ปาทะเกหิ จะ อปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง( เสกของต่าง ๆ ให้มนุษย์ จะได้มีจิตเมตตาต่อกัน เสกอะไรก็ได้ )

๒๑. คาถาพระโมคคัลลานะ ประทาน.. อิติ สุกขติ สุกขโต( ทำน้ำมนต์ให้คนอยู่ในบ้าน จะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ ).. อิติ สุคติ สุคโต( ทำน้ำมนต์ให้คนเดินทาง จะประสบผลสมประสงค์ และ ปลอดภัยทุกประการ )

๒๒. คาถาท่านท้าวเวสสุวัณ.. พยัคฆัง พยัคฆา มานี่ให้หมด( เป็นคาถาภาวนาให้คนมารวมกัน อธิษฐานเอาตามใจ ภาวนาเรียกเสกแป้ง สีผึ้งก็ได้ )

๒๓. คาถาป้องกันอันตราย.. รูปพระพุทโธ โหหิ( ภาวนาคาถานี้ เสกน้ำลายกลืนลงไป ก่อนออกจากบ้าน ท่านกล่าวว่า แม้ปืนก็ยิงไม่ออก )

๒๔. คาถานวด.. อิมัสมิงมาเล อิมังเต มาสัง วัสสัง อุเปมิอิกวิติ( นึกถึงพระรัตนตรัยก่อนว่าคาถา แล้วให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด )

๒๕. คาถาเสกของขาย ภายในร้าน.. นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

๒๖. คาถาท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔.. อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอรหังรักษา( ท่านบอกว่า ท่องคาถาบทนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวอันตราย )

๒๗. คาถาทำน้ำมนต์.. จิเจตะสา มหามันตัง( เป็นคาถาของพระพุทธกัสสป ใช้เพื่อทำน้ำมนต์ ใช้การทุกอย่างสวัสดี เป็นมหาเมตตา และ ทำลายโชคร้ายทั้งหมด ให้กลายเป็นดี รักษาโรคทั้งหมด ตามแต่จะอธิษฐาน )

๒๘. คาถาโรยทราย ( นะจังงัง ).. นะโมพุทธายะ ( ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ใช้ภาวนา พรมน้ำมนต์ โรยทรายเสก ถ้านึกถึงพระยายมราช ใช้เพืี่อระงับทุกขเวทน ).. อิติ ศัตรู ยามาคะตา ( โรยไปว่าไป ป้องกันศัตรู )

๒๙. คาถาเสกขสีผึ้งสีปาก เมตตามหานิยม ( คาถาพระพุทธกัสสป ).. นาสังสิโม ปาสุอุชา ( ๑๐ จบ )( เป็นคาถาพระพุทธกัสสป ใช้เสกสีผึ้งทางปาก เพื่่อเมตตามหานิยม )

๓๐. คาถาปลุกพระ.. อิทธิฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่ง แก่มะอะอุนี้เถิด( ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน แล้วว่า ไตรสรณคมน์ “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ , ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ , สังฆัง สรณัง คัจฉามิฯ.. ใช้อาราธนาพระเครืี่อง และ วัตถุมงคล เป็นคาถาที่หลวงพ่อ ได้มาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค )

๓๑. คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า.. อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ( ถ้าทำให้เป็นฌาน นิมิตต่าง ๆ จะแจ่มใส และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ตามความประสงค์ )

๓๒. คาถาอาราธนา ยันต์พิชัยสงคราม.. พุทธะสังมิ ( ว่า ๓ จบ )

๓๓. คาถาเมฆจิต.. พุทธัง เมฆะนิมิต จิตตัง มะอะอุ ธัมมัง เมฆะนิมิต จิตตัง อุอะมะ สังฆัง เมฆะนิมิต จิตตัง อะมะอุ( ภาวนา เพื่อให้เกิดทิพพจักขุญาณ )

๓๔. คาถาบารมี ๓๐ ทัศ ( คาถาปักกลด ).. อิติ ปาระมิตตา ติงสา อิติ สัพพัญญู มาคะตา อิติ โพธิมะนุปปัตโต อิติปิ โส จะ เต นะโม

๓๕. คาถาตวาดป่าหิมพานต์ ( คาถาขึงสายอัพโภกาส ).. ภะสัมสัม วิสะเทภะ~ น้อมกราบ สาธุ สาธุ สาธุ ..

( ที่มา..หนังสือทำวัตรสวดมนต์ ฉบับวัดท่าซุง และ เพจ : วิกิซอร์ซ..คัดลอกโดย ยุพยง พัฒนเจริญ )

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ