1978.แม่พระธรณี หรือเทพแห่งแผ่นดิน

แม่พระธรณี

แม่พระธรณี หรือเทพแห่งแผ่นดิน เราท่านทั้งหลายคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว โดยมีกล่าวถึงทั้งในศาสนาพราหมฌ์และศาสนาพุทธ ซึ่งถือว่าเป็นเทพที่มีความสำคัญมากองค์หนึ่ง

เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะตั่งสัจจะวาจาในวันวิสาขะว่า

แม้ “หนัง เอ็น กระดูก จักไม่เหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระ จักเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกำลังของบุรุษ (การตรัสรู้) ด้วยความเพียรของบุรุษ (มนุษย์) ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักหยุดความเพียรนั้นเสีย เป็นไม่มีเลย”

กล่าวคือถ้าพระองค์ไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้น พระองค์ก็จะไม่ลุกจากโพธิบัลลังค์นี้

ในครั้งนั้น มหาพรหม มหาเทพ และเทพยุดาทั้งหลายต่างก็มาร่วมประชุม ชุมนุมกัน ณ ที่นั้นเพื่อที่จะได้ชื่นชมพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าองค์ใหม่

แต่กาลกับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพญามารวสวัตตีพร้อมกับเหล่าเสนาอำมาตย์มารเคลื่อนพลพรรคมารมาเพื่อที่จะขัดขวางเจ้าชายสิทธัตถะมิให้ได้ตรัสรู้ เหล่าทวยเทพและพรหมทั้งหลาย ต่างก็เกรงในฤทธิ์อำนาจของพญามาร จึงได้เสด็จกลับสู่สววรค์วิมานกันไปหมด

เมื่อพญามารกล่าวต่อเจ้าชายสิทธัตถะว่า รัตนบัลลังค์นี้มิใช่ของท่านจงมอบให้เราเสียเถิด ถ้าใช่ให้ท่านหาผู้ที่เป็นพยานมายืนยัน

โดยเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้อธิษฐานต่อแม่พระธรณีให้มาเป็นพยาน โดยแม่พระธรณีก็มาแล้วกล่าวต่อพญามารว่าพระโพธิสัตว์ได้ บำเพ็ญบารมีมากหลายอสงไขยแล้ว น้ำที่ตรวจลงมาแล้วเรารับไว้เหลือคณานับ และแม่พระธรณีจึงบีบมวยผมให้น้ำออกมาทำให้หมู่มารทั้งหลายต้องแตกพ่ายไป

หมายเหตุ ท่านที่สนใจเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากพุทธประวัติในวันแห่งการตรัสรู้

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถบอกได้ว่า แม่พระธรณีนั้นอยู่มาก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และองค์ก่อนๆ โดยอยู่มานานจนไม่สามารถนับวันวลาได้

มติครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าท่านจึงยกย่องสรรเสริญแม่พระธรณีกันมาก มนต์บทที่แม่พระธรณีบีบมวยผม (ตัสสาเกษี ฯลฯ) ท่านก็ให้ภาวนาคุ้มภัย ให้มีชัยแก่ศัตรู ฯลฯ

บทภาวนาที่บอกกล่าวแม่พระธรณี (แม่พระธรณีเจ้าเอ๋ย ฯลฯ) ของสายวัดปากคลองมะขามเฒ่า สายวัดราชโยธา และวัดอื่นๆ ก็จะมีสอนกันเกือบทุกสำนัก โดยมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย

ดังนั้นเมื่อเราจะกระทำการใดๆ ที่หวังให้เป็นมงคล หรือหวังที่จะช่วยเหลือผู้คน สิ่งที่สำคัญมากกว่าการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ฯลฯ ก็คือการบอกกล่าวแก่แม่พระธรณี

เพราะแม่พระธรณีคือเจ้าของที่จริงๆ ส่วนเทวดาหรือวิญญาณอื่นๆ ล้วนมาอยู่ในภายหลังทั้งสิ้น

Cr.ดิลก แสงอุทัย
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ