1822.พระรูปหายากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส” (มีพระชนมายุได้ราว ๔๐ พรรษา) ทรงฉายพระรูปร่วมกับหมู่พระมหาเถรานุเถระ หลังเสร็จการพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง

ในภาพตามหมายเลขมีรายนาม ดังนี้

 1. พระเทพเมธี (ครุฑ จนฺทโชติ) วัดสามพระยา
  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชกวี
 2. พระพิมลธรรม (นาค สุมนฺนาโค) วัดอรุณราชวราราม
  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีสมโพธิ์
 3. พระราชโมลี (แจ่ม โกวิทญาโณ) วัดราชบูรณะ
 4. พระอมรโมลี (หรุ่ม พรฺหมฺโชติโก) วัดเบญจมบพิตร
 5. พระราชเมธี (ท้วม กณฺณวโร) วัดพิชยญาติการาม
 6. พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตฺโน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 7. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) วัดอรุณราชวราราม
 8. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ) วัดกัลยาณมิตร
 9. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส
  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอมราภิรักขิต
 10. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) วัดบวรนิเวศวิหาร
  เมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
 11. สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
 12. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ ญาณฉนฺโท)
  วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธี
 13. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) วัดโสมนัสวิหาร
 14. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
  สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพโมลี
 15. พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์
 16. สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตร
  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์
 17. พระพุฒาจารย์ (มา อินทฺสโร) วัดจักรวรรดิราชาวาส
  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมงคลทิพยมุนี

ภาพนี้ถ่ายเมื่อราวปีพุทธศักราช ๒๔๕๐
โดย ร้าน F.chit & son หรือหลวงอัคนีนฤมิตร (จิตร จิตราคณี)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=23335
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ