1810.ประวัติ หลวงพ่อหนู เกสโร ผู้สืบสานวิชาสาย อ.ฟ้อน ดีสว่าง

ประวัติ หลวงพ่อ หนู เกสโร
หรือ พระครูเมธีธรรมสาธกเจ้าอาวาสวัดสุนทรพิชิตาราม (วัดบึงพระอาจารย์เดิม )
เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก”
.ชาติภูมิ พระครูเมธีธรรมสาธก ฉายา เกสโร นามเดิม หนู จันทร์รัศมี
บุตร นายพุฒ นางฉ่ำ จันทร์รัสมี
เกิดวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๑ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก เกิดที่บ้านคลองท่าไข่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพีน้องร่วมสายเลือดด้วยกัน ๔ ท่าน ซึ่งได้แก่
๑. พระครูเมธีธรรมสาธก หลวงพ่อหนู เกสโร”
๒. นางปิ่น จันทร์รัศมี
๓. นางหมา ศรีสวัสดิ์
๔. สิบโทสมศักดิ์ จันทร์รัศมี (หมอเฉื่อม ตลาด16)
การศึกษา สอบไล่ได้ประถมศึกษาปีที่ ๓ พ.ศ.๒๔๖๑ จากโรงเรียน
วัดภิกขุสังขรณ์คณาราม อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
ชีวิตราชการ เข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๔๗๑ ถึง พ.ศ ๒๔๗๕
อุปสมบท พ.ศ ๒๔๗๕ ลาออกจากราชการตำรวจ เข้ารับราชการบรรพชา อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดอินทาราม (วัดบางยาง) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีพระครูสิทธิสารคุณ
(หลวงพ่อจาด) เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์ฉัตร วัดอินทาราม (วัดบ้านยาง )พระกรรมวาจาจารย์
พระอาจารย์แป๊ะ วัดอินทาราม (วัดบ้านยาง )พระอนุสาวนาจารย์
การศึกษาด้านพระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๔๗๗ สอบได้ธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๔๘๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท
สมณศักดิ์และตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๘o ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวันสุนทรพิชิตาราม
พ.ศ ๒๔๙๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์สาธารณูปการของอำเภอ
องค์รักษ์
พ.ศ ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
พ.ศ ๒๕๑๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปฌาย์
พ.ศ ๒๕๑๕ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าคณะอำเภอองค์รักษ์
พ.ศ ๒๕๑๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอำเภอองค์รักษ์
พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
งานเผยแพร่พุทธศาสนา
พระครูเมธีธรรมสาธกเป็นพระเถระที่มีวาทศิลป์ในด้านการบรรยายธรรมโดยเป็นที่ยอมรับทั่วไป ท่นเป็นพระวิทยากรประจำอำเภอองค์รักษ์ ได้ให้คำอบรมสั่งสอน พระภิกษุ สามเณร ตามธรรมวินัย ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม ส่งเสริมการงานสอบธรรมสนามหลวง มาโดยตลอด ท่านเมตาให้การอบรมสั่งสอน พุทธศาสนิกชน ทั้งในและนอกเขต ที่ท่านรับผิดชอบ ดั่งจะเห็นได้จากที่ท่าน เริ่มจัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมในปี2518เป็นต้นมา เพื่อการปฎิบัติธรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ญาติโยมอยู่เนืองๆ หลวงพ่อเป็นพระเถระที่มีจริยาวัตรอันงดงาม สงบนิ่ง สมกับสมณเพศอันแท้จริง
งานสาธารณูปการ
หลวงพ่อพระครูเมธีธรรมสาธก ได้สร้างศาสนาสถานและสิ่งก่อสร้างแก่ พุทธศาสนาไว้ เป็นอเนกประการ ดั่งเช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กุฎิสงฆ์ เมรุ หอระฆัง อาคารรับรองสงฆ์ ห้องสมุด และอื่นๆอีกนานัปการ ร่วมมูลค่าหลายล้านบาท
จากคำบอกเล่าของญาติโยมที่บางท่านรอดชีวิตจากการถูกงูกัดด้วยความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อหนู เกสโร และบางท่านที่ได้อยุ่ในเหตุการณ์ วัดบึงพระอาจารย์ ในอดีต เป็นวัดที่ ทุรกันดาร การคมนาคม ไม่สะดวก แวดล้อมไปด้วยอสรพิษ โดย เฉพาะงูเห่า หลวงพ่อหนู เกสโร ท่านมีความมุ่งมั่น ในการ ที่จะเรียน รู้ในด้าน รักษาความเจ็บไข้ ของชาวบ้าน โดยการรักษาตำราแผนโบราณ อยุ่เป็นเวลาถึง ๑o ปี เศษ จนกระทั้งพบ คุณพ่ออาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง โดยการ นำมาของร้อยตำรวจตรี ขุนกิริยา นายอำเภอองครักษ์ คุณพ่ออาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง เป็น ฆราวาสที่ มีวิชาอาคม ด้าน รักษาถอนพิษงู อย่างยอดเยี่ยม คุณพ่ออาจารย์ฟ้อน ท่านเลยเกิด ศรัทธา หลวงพ่อหนู ซึ่งประสงค์เจตนารมณ์ เดียวกัน คือ บำรุง พระพุทธศาสนา และให้ช่วยเหลือ ผู้คนในท้องถิ่น จึงถ่ายทอด วิชาและความรู้ ถวายหลวงพ่อหนู เกสโร จน สามารถช่วยผู้คนเอาไว้ได้มากมาย เป็นที่เรืองลือไป แม้ว่า คุณพ่ออาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง จะละสังขารไปแล้ว หลวงพ่อ หนู เกสโร ก็แสดงความมีกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างสูง โดยจัดเก็บสังขารไว้ในที่อันควร ทำการสักการะบูชาอยู่เป็นนิจ ต่อมาศิษย์สานุศิษย์ ได้จัดพิธีทำพิธีฌาปณกิจท่านอาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง ให้อย่างสมเกียรติ ในปีพศ 2538
…………………………………..

หลวงพ่อหนูสร้าง พระบูชาและ พระเครื่องบูชาไว้มากมายหลายรุ่น ที่จะพอรวบรวมได้มีดังนี้ คือ
๑. พระกริ่งรุปแบบพระพุทธโสธร
๒ .พระผงรูปแบบพระพุทธโสธร แบบสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ข้างหลังฝังตะกรุตสามกษัตริย์
๓. พระผงอีกหลายรูปแบบ
๔.พระกริ่งรุปแบบพระพุทธโสธร ที่ฐานล่างเขียนว่า ๑หนูเกสโร
๕. หล่อหลวงพ่อพุทธโสธร จำลอง
๖.เหรียญทองแดงด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อโสธร ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อหนู
๗.พระกริ่งรุปแบบพระพุทธโสธร สีดำ เนื้ออาปาก้าสีขาว เนื้อทอง-แดง เนื้อสีทอง ที่ฐานด้านหลังเขียนไว้ว่า ๒ หนูเกสโร
๘.พระบูชาหน้าตัก ๓ นิ้ว ๕ ๙ นิ้ว
๙.ล๊อกเก็ตรูปหลวงพ่อหนู
. .เพิ่มเติมข้อมูลวัตถุมงคล”..
พระพิมพ์เนื้อผงเสด็จ
เหรียญรูปท่านรุ่นแรก ด้านหลังเป็นหลวงพ่อโสธร
รูปถ่ายลพหนูห้อยคอทั้งสามรุ่น
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร หนู๒ มีสามพิมพ์
รูปหล่อพระประธาน ชุบทอง(รุ่นแจกแต่งงาน)
ผ้ายันต์พรหมสี่หน้า
ผ้ายันต์ธงสิวลี สามเหลี่ยม
พระบูชาสามสมัย เชียงแสน สุโขทัยอู่ทอง ขนาด9″
พระบูชาหลวงพ่อโสธรขนาด 3″ 5″ 9″ 12″
รูปบูชาโลหะหมอชีวกโกมารภัจจ์
รูปบูชาโลหะเจ้าแม่กวนอิม

….นอกนั้นยังมีผ้ายันต์วัตถุมงคลอีกมากมายที่ล้วนแต่เป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมสาธุชนที่ต้องการมีไว้เคารพบูชา ต้นปี พ.ศ ๒๕๓๓ หลวงพ่อท่านเริ่มอาพาธ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะ ๆ ในวันที่๑๓ ธันวาคม ท่านได้ถึงแก่มรณะภาพ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว สิริอายุ ๘๒ ปี ๔๒ พรรษา บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ได้เล็งเห็นเมตาคุณของหลวงพ่อที่ได้กล่าวแล้วนั้นจึงร่วมจิตเป็นกุศลจัดงานพระราชเพลิงศพหลวงพ่อพระครูเมธีธรรมสาธก (หลวงพ่อหนู เกสโร) ขึ้น โดยคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งหลาย โดยมี
พระราชวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี ประธานดำเนินงาน
พระครูวิมุติยาภรณ์(เกิด) เจ้าคณะอำเภอองค์รักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แทน รองประธานดำเนินงาน
พระครูคุณสารโสภิต

Cr.Chantaselo Nama Chantaselo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ