พะยะเก มะพะยะ ..๑๗ มกราคม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย.. ร.๔ ทรงค้นพบ ขณะทรงผนวช.

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย หรืออีกพระนามที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือ พ่อขุนรามราช ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ได้เสด็จเข้าร่วมกองทัพกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้เป็นบิดา ไปป้องกันเมืองตากและได้สู้รบกับขุนสามชน จนได้รับชัยชนะ ด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระราชทานนามให้ว่า รามคำแหง ที่มีความหมายว่า รามผู้กล้าหาญเข้มแข็งในการรบ ภายหลังเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๒พ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ได้ขึ้นครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมา

ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถือว่าเป็นช่วงสมัยที่สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคม ที่สามารถค้าขายติดต่อกับบ้านเมืองต่าง ๆ ได้โดยรอบ และยังยอมเป็นเมืองผ่านทางการค้า โดยอนุญาตให้พ่อค้าเอาสินค้าไปค้าขายได้โดยไม่เก็บภาษี ทำให้มีคนมาค้าขายที่สุโขทัยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี

นอกจากพระราชกรณียกิจดูแลปกป้องบ้านเมือง การค้า และการรวบรวมแคว้นต่าง ๆ แล้ว พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๘๒๖ ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ และความสละสลวย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในหลาย ๆ ด้าน ดังเช่นที่ได้กล่าวถึง ปวงชนชาวไทยทุกคนจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็นมหาราช พระองค์แรกของชาติไทย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือ จารึกหลักที่ ๑ เป็นศิลาจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย ศิลาจารึกนี้ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ขณะผนวชอยู่เป็นผู้ทรงค้นพบเมื่อวันกาบสี ขึ้น๘ ค่ำ เดือน ๓ จ.ศ. ๑๒๑๔ ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ค.ศ.๑๘๓๔ หรือ พ.ศ. ๒๓๗๖ ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม สูง ๑๑๑ซม. หนา ๓๕ ซม. เป็นหินทรายแป้งเนื้อละเอียดมีจารึกทั้งสี่ด้าน ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาของจารึกแบ่งได้เป็นสามตอน ตอนที่หนึ่ง บรรทัดที่๑ ถึง ๑๘ เป็นการเล่าพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงตั้งแต่ประสูติจนเสวยราชย์ ใช้คำว่า “กู” เป็นหลัก ตอนที่ ๒ ไม่ใช้คำว่า “กู” แต่ใช้ว่า “พ่อขุนรามคำแหง” เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุงสุโขทัย และตอนที่สาม ตั้งแต่ด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดท้าย มีตัวหนังสือต่างจากตอนที่ ๑ และ๒ จึงน่าจะจารึกขึ้นภายหลัง เป็นการสรรเสริญและยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง และกล่าวถึงอาณาเขตราชอาณาจักรสุโขทัย

จารึกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖โดยยูเนสโกบรรยายว่า “[จารึกนี้] นับเป็นมรดกเอกสารชิ้นหลักซึ่งมีความสำคัญระดับโลก เพราะให้ข้อมูลอันทรงค่าว่าด้วยแก่นหลักหลายประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลก ไม่เพียงแต่บันทึกการประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งเป็นรากฐานแห่งอักษรที่ผู้คนหกสิบล้านคนใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน การพรรณนาสุโขทัยรัฐไทยสมัยศตวรรษที่ ๑๓ ไว้โดยละเอียดและหาได้ยากนั้นยังสะท้อนถึงคุณค่าสากลที่รัฐทั้งหลายในโลกทุกวันนี้ร่วมยึดถือ”

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คาถาบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ตั้งนะโม ๓ จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ)

พะยะเก มะพะยะ (๕ครั้ง)

คำถวายเครื่องสังเวย

ตั้งนะโม ๓ จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ)

รามคำแหงมหาราช จะบูรพาเย

จะเรวะโส สุขัง นะกัสสะโป

คำอธิษฐาน

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า…นายลักษณ์ เรขานิเทศ… ขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าสร้างข้ามชาติข้ามภพ ขอบุญกุศลนั้นถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชตลอดจนดวงพระวิญญาณของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แม่นางเสือง มหาราชินีพระราชบิดาพระราชมารดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงพระร่วงเจ้าทุกพระองค์ ขอพระองค์จงแผ่พระบารมีประธานพระพรให้ข้าพเจ้าตลอดจนสาธุชนผู้ประกอบกุศลวัตร เปล่งวาจาอันใดจงมีสติปัญญาใช้ภาษาแห่งพระองค์ คือภาษาไทย จงมีความเจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ก้าวหน้า คิดอ่านเขียนเรียนศึกษาจงมีปัญญาเฉลียวฉลาดสว่างไสวด้วยพุทธธรรมน้อมนำให้เกิดบังเกิดความสุขความเจริญ ข้าพระพุทธเจ้าจะพูดคำอันใดที่เป็นมงคลภายใต้กรอบศีลกรอบธรรมขอให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่รักแก่มนุษย์และแก่เทพยดาทั้งหลาย ขอการมงคลนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย แฟนรายการคุยโขมงข่าวเช้า ร่วมด้วยทุกประการตั้งแต่บัดนี้สืบไปเมื่อหน้าด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

https://hilight.kapook.com/

https://www.facebook.com/

https://th.wikipedia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ